کلید محافظ جان (کلید نشتی جریان)

کليد محافظ جان چهار پل 25 آمپر 30MA هیوندای الکتریک مدل HRC63

شناسه: 1311
قیمت اصلی ۲,۳۶۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان است.

کليد محافظ جان دو پل 16 آمپر 30MA هیوندای الکتریک مدل HRC63

شناسه: 1304
قیمت اصلی ۹۳۵,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۵,۰۰۰ تومان است.

کليد محافظ جان چهار پل 32 آمپر 30MA هیوندای الکتریک مدل HRC63

شناسه: 1312
قیمت اصلی ۲,۳۶۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان است.

کليد محافظ جان دو پل 25 آمپر 30MA هیوندای الکتریک مدل HRC63

شناسه: 1305
قیمت اصلی ۹۳۵,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۵,۰۰۰ تومان است.

کليد محافظ جان چهار پل 40 آمپر 30MA هیوندای الکتریک مدل HRC63

شناسه: 1313
قیمت اصلی ۲,۳۶۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان است.

کليد محافظ جان دو پل 32 آمپر 30MA هیوندای الکتریک مدل HRC63

شناسه: 1306
قیمت اصلی ۹۳۵,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۵,۰۰۰ تومان است.

کليد محافظ جان چهار پل 63 آمپر 30MA هیوندای الکتریک مدل HRC63

شناسه: 1314
قیمت اصلی ۲,۳۶۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان است.

کليد محافظ جان دو پل 40 آمپر 30MA هیوندای الکتریک مدل HRC63

شناسه: 1307
قیمت اصلی ۹۳۵,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۵,۰۰۰ تومان است.

کليد محافظ جان دو پل 63 آمپر 30MA هیوندای الکتریک مدل HRC63

شناسه: 1308
قیمت اصلی ۹۳۵,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۵,۰۰۰ تومان است.