حفاظت کننده ها

بیمتال 0.34 تا 0.5 آمپر هیوندای مدل HGT 18K

شناسه: 1175
قیمت اصلی ۹۶۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۱,۵۰۰ تومان است.

بیمتال 0.6 تا 0.9 آمپر هیوندای مدل HGT 18K

شناسه: 1176
قیمت اصلی ۹۶۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۱,۵۰۰ تومان است.

بیمتال 0.8 تا 1.2 آمپر هیوندای مدل HGT 18K

شناسه: 1177
قیمت اصلی ۹۶۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۱,۵۰۰ تومان است.

بیمتال 1.1 تا 1.6 آمپر هیوندای مدل HGT 18K

شناسه: 1178
قیمت اصلی ۹۶۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۱,۵۰۰ تومان است.

بیمتال 1.5 تا 2.1 آمپر هیوندای مدل HGT 18K

شناسه: 1179
قیمت اصلی ۹۶۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۱,۵۰۰ تومان است.

بیمتال 2 تا 3 آمپر هیوندای مدل HGT 18K

شناسه: 1180
قیمت اصلی ۹۶۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۱,۵۰۰ تومان است.

بیمتال 2.8 تا 4.2 آمپر هیوندای مدل HGT 18K

شناسه: 1181
قیمت اصلی ۹۶۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۱,۵۰۰ تومان است.

بیمتال 3 تا 5 آمپر هیوندای مدل HGT 18K

شناسه: 1182
قیمت اصلی ۹۶۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۱,۵۰۰ تومان است.

بیمتال 4 تا 6 آمپر هیوندای مدل HGT 18K

شناسه: 1183
قیمت اصلی ۹۶۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۱,۵۰۰ تومان است.

بیمتال 5.6 تا 8 آمپر هیوندای مدل HGT 18K

شناسه: 1184
قیمت اصلی ۹۶۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۱,۵۰۰ تومان است.

بیمتال 6 تا 9 آمپر هیوندای مدل HGT 18K

شناسه: 1185
قیمت اصلی ۹۶۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۱,۵۰۰ تومان است.

بیمتال 8 تا 12 آمپر هیوندای مدل HGT 18K

شناسه: 1186
قیمت اصلی ۹۶۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۱,۵۰۰ تومان است.