قابل تنظیم

کليد اتوماتیک قابل تنظیم سه پل 16 آمپر هیوندای الکتریک 38KA مدل HGM125H-F

شناسه: 1038
قیمت اصلی ۳,۷۷۷,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم سه پل 20 آمپر هیوندای الکتریک 38KA مدل HGM125H-F

شناسه: 1039
قیمت اصلی ۳,۷۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۰۶,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم سه پل 25 آمپر هیوندای الکتریک 38KA مدل HGM125H-F

شناسه: 1040
قیمت اصلی ۳,۷۷۷,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم سه پل 32 آمپر هیوندای الکتریک 38KA مدل HGM125H-F

شناسه: 1041
قیمت اصلی ۳,۷۷۷,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم سه پل 40 آمپر هیوندای الکتریک 38KA مدل HGM125H-F

شناسه: 1042
قیمت اصلی ۳,۷۷۷,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم سه پل 50 آمپر هیوندای الکتریک 38KA مدل HGM125H-F

شناسه: 1043
قیمت اصلی ۳,۷۷۷,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم سه پل 63 آمپر هیوندای الکتریک 38KA مدل HGM125H-F

شناسه: 1044
قیمت اصلی ۳,۷۷۷,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم سه پل 80 آمپر هیوندای الکتریک 38KA مدل HGM125H-F

شناسه: 1045
قیمت اصلی ۳,۷۷۷,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم سه پل 100 آمپر هیوندای الکتریک 38KA مدل HGM125H-F

شناسه: 1046
قیمت اصلی ۳,۷۷۷,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم سه پل 125 آمپر هیوندای الکتریک 38KA مدل HGM250H-F

شناسه: 1047
قیمت اصلی ۶,۰۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم سه پل 160 آمپر هیوندای الکتریک 38KA مدل HGM250H-F

شناسه: 1048
قیمت اصلی ۶,۰۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان است.