کلید حرارتی

کلید حرارتی هیوندای الکتریک رنج 0.1 الی 0.16 آمپر مدل HMMS-32K

شناسه: 1228
قیمت اصلی ۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۴,۵۰۰ تومان است.

کلید حرارتی هیوندای الکتریک رنج 0.16 الی 0.25 آمپر مدل HMMS-32K

شناسه: 1229
قیمت اصلی ۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۴,۵۰۰ تومان است.

کلید حرارتی هیوندای الکتریک رنج 0.25 الی 0.4 آمپر مدل HMMS-32K

شناسه: 1230
قیمت اصلی ۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۴,۵۰۰ تومان است.

کلید حرارتی هیوندای الکتریک رنج 0.40 الی 0.63 آمپر مدل HMMS-32K

شناسه: 1331
قیمت اصلی ۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۴,۵۰۰ تومان است.

کلید حرارتی هیوندای الکتریک رنج 0.63 الی 1.00 آمپر مدل HMMS-32K

شناسه: 1232
قیمت اصلی ۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۴,۵۰۰ تومان است.

کلید حرارتی هیوندای الکتریک رنج 1.00 الی 1.60 آمپر مدل HMMS-32K

شناسه: 1233
قیمت اصلی ۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۴,۵۰۰ تومان است.

کلید حرارتی هیوندای الکتریک رنج 1.60 الی 2.50 آمپر مدل HMMS-32K

شناسه: 1234
قیمت اصلی ۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۴,۵۰۰ تومان است.

کلید حرارتی هیوندای الکتریک رنج 2.50 الی 4.00 آمپر مدل HMMS-32K

شناسه: 1235
قیمت اصلی ۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۴,۵۰۰ تومان است.

کلید حرارتی هیوندای الکتریک رنج 4.00 الی 6.30 آمپر مدل HMMS-32K

شناسه: 1236
قیمت اصلی ۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۴,۵۰۰ تومان است.

کلید حرارتی هیوندای الکتریک رنج 6.00 الی 10.00 آمپر مدل HMMS-32K

شناسه: 1237
قیمت اصلی ۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۴,۵۰۰ تومان است.

کلید حرارتی هیوندای الکتریک رنج 9.00 الی 14.00 آمپر مدل HMMS-32K

شناسه: 1238
قیمت اصلی ۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۴,۵۰۰ تومان است.

کلید حرارتی هیوندای الکتریک رنج 13.00 الی 18.00 آمپر مدل HMMS-32K

شناسه: 1239
قیمت اصلی ۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۴,۵۰۰ تومان است.