کلید مینیاتوری دوپل-دو فاز

کليد مینیاتوری دو پل 2 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1268
قیمت اصلی ۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۶,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری دو پل 2 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1-1268
قیمت اصلی ۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۶,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری دو پل 4 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1269
قیمت اصلی ۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۶,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری دو پل 4 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1-1269
قیمت اصلی ۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۶,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری دو پل 6 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1270
قیمت اصلی ۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۶,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری دو پل 6 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1-1270
قیمت اصلی ۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۶,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری دو پل 10 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1271
قیمت اصلی ۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۶,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری دو پل 10 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1-1271
قیمت اصلی ۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۶,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری دو پل 16 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1272
قیمت اصلی ۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۶,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری دو پل 16 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1-1272
قیمت اصلی ۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۶,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری دو پل 20 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1273
قیمت اصلی ۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۶,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری دو پل 20 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1-1373
قیمت اصلی ۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۶,۰۰۰ تومان است.