کلید مینیاتوری سه فاز هیوندای

کليد مینیاتوری سه پل 2 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1281
قیمت اصلی ۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۷,۰۰۰ تومان است.

کلید مینیاتوری سه پل 2 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1-1281
قیمت اصلی ۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۷,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری سه پل 4 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1282
قیمت اصلی ۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۷,۰۰۰ تومان است.

کلید مینیاتوری سه پل 4 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1-1282
قیمت اصلی ۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۷,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری سه پل 6 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1283
قیمت اصلی ۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۷,۰۰۰ تومان است.

کلید مینیاتوری سه پل 6 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1-1383
قیمت اصلی ۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۷,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری سه پل 10 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1284
قیمت اصلی ۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۷,۰۰۰ تومان است.

کلید مینیاتوری سه پل 10 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1-1284
قیمت اصلی ۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۷,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری سه پل 16 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1285
قیمت اصلی ۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۷,۰۰۰ تومان است.

کلید مینیاتوری سه پل 16 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1-1285
قیمت اصلی ۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۷,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری سه پل 20 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1286
قیمت اصلی ۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۷,۰۰۰ تومان است.

کلید مینیاتوری سه پل 20 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1-1286
قیمت اصلی ۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۷,۰۰۰ تومان است.